NAŠE SLUŽBY

PONÚKAME NASLEDOVNÉ SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

SLUŽBY v zmysle Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čo zahŕňa:

- posúdenie aktuálneho stavu spracúvania osobných údajov a jeho súlad s GDPR - analýzu informačných systémov, ktoré prevádzkovateľ používa - vymedzenie povinností prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby - posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov - vypracovanie potrebnej dokumentácie (záznamy o spracovateľských činnostiach, poučenie oprávnených osôb, súhlas so spracovaním osobných údajov, oznámenie bezpečnostného incidentu, vypracovanie zmlúv so sprostredkovateľmi...) - vykonávanie školení zodpovedných a oprávnených osôb

VÝKON FUNKCIE EXTERNEJ ZODPOVEDNEJ OSOBY a vykonávanie školení oprávnených osôb, čo zahŕňa:

- poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií týkajúce sa ochrany osobných údajov a GDPR - poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov - monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov so zákonom a nariadením, vrátane zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov - spolupracovanie s Úradom na ochranu osobných údajov

NÁŠ TÍM

Náš tím tvoria odborníci nielen v oblasti ochrany osobných údajov, informačnej a počítačovej bezpečnosti, ale aj v odboroch právo - občianske, obchodné, pracovné, trestné právo - vrátane problematiky výkonu samosprávnych činností a práva na prístup k informáciám, tiež v odbore ochrany osôb a majetku, zahŕňajúcom reglementáciu používania kamerových a iných záznamových a snímacích zariadení. Disponujeme praktickými dlhoročnými skúsenosťami a zručnosťami pri poskytovaní služieb v týchto oblastiach hlavne výrobným podnikom, poskytovateľom služieb, obchodným spoločnostiam, e-shopom, obciam, školám a školským zariadeniam, ubytovacím zariadeniam a iným právnickým osobám.

SME TU PRE VÁS

JUDr. Miroslav Brtko
JUDr. Miroslav Brtko
Ochrana osobných údajov, informačná a počítačová bezpečnosť, ochrana osôb a majetku
JUDr.Mgr.Jozef Straka
JUDr.Mgr.Jozef Straka
Ochrana osobných údajov, občianske právo, samospráva, slobodný prístup k informáciám
Ing. Július Stančok
Ing. Július Stančok
Informačná a počítačová bezpečnosť, webové aplikácie, cloud, intranet, správa systémov